Regulamin serwisu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego w domenie www.przelewbezzgody.pl przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oraz dostępu do treści zawartych na stronie Serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.przelewbezzgody.pl jest Hanna Mardo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  Kancelaria Radcy Prawnego dr Hanna Mardo,

  ul. Powstańców Wielkopolskich 16 lok. 1227 w Poznaniu,
  adres do doręczeń: skr. poczt. 5, 60-970 Poznań 56,
  NIP: 7642639606,
  e-mail: kontakt@hannamardo.pl.

 3. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności.

§ 2
Definicje

 1. Administrator – Hanna Mardo prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  Kancelaria Radcy Prawnego dr Hanna Mardo,

  ul. Powstańców Wielkopolskich 16 lok. 1227 w Poznaniu,
  adres do doręczeń: skr. poczt. 5, 60-970 Poznań 56,
  NIP: 7642639606,
  e-mail: kontakt@hannamardo.pl.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z treści zawartych w Serwisie lub z usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis – strona internetowa przelewbezzgody.pl.
 4. Usługa – Porada prawna online, Reklamacja standardowa lub Szybka reklamacja.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana przez Administratora według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu i związana z udzieleniem pomocy prawnej w rozwiązaniu problemu prawnego wynikającego z nieautoryzowanej transakcji płatniczej dotyczącej rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Użytkownik.
 6. Porada prawna – usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi konsultacji prawnej w ustalonym przez Użytkownika i Administratora terminie oraz formie, trwającej 45 minut.
 7. Wcześniejsza analiza dokumentów – forma Porady prawnej obejmująca wcześniejsze zapoznanie się przez Administratora z przesłaną przez Użytkownika dokumentacją dotyczącą tematu konsultacji.
 8. Szybkie spotkanie – forma Porady prawnej, w ramach której Administrator zapoznaje się z dokumentacją przesłaną przez Użytkownika i dotyczącą tematu konsultacji w czasie jej trwania.
 9. Reklamacja standardowa – usługa polegająca na sporządzeniu przez Administratora reklamacji do przedsiębiorcy, którego wiąże spór z Użytkownikiem, a następnie wysłanie tej reklamacji w ramach reprezentacji prawnej Użytkownika. Usługa wymaga przesłania przez Użytkownika pełnomocnictwa w formie pisemnej do Administratora. Czas na realizację usługi to 14 dni od momentu otrzymania pełnej dokumentacji.
 10. Szybka reklamacja – usługa polegająca na sporządzeniu przez Administratora reklamacji do przedsiębiorcy, którego wiąże spór z Użytkownikiem, a następnie wysłanie tej reklamacji w ramach reprezentacji prawnej Użytkownika. Usługa wymaga przesłania przez Użytkownika pełnomocnictwa w formie pisemnej do Administratora. Czas na realizację usługi to 7 dni od momentu otrzymania pełnej dokumentacji.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o wykonanie Usługi.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 3.0 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 3.0 lub nowsza; włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies; posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windows 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację wybranej usługi, w szczególności identyfikację Użytkownika oraz problemu prawnego, którego dotyczy Usługa.
 3. Usługi są świadczone w języku polskim i mogą dotyczyć jedynie sporów, do których ma zastosowanie prawo polskie, do których dokumentacja jest sporządzona wyłącznie w języku polskim i które są objęte jurysdykcją sądów polskich.
 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oraz zgoda Użytkownika na rozpoczęcie przez Administratora realizacji świadczenia objętego Umową niezwłocznie po zawarciu Umowy i akceptacja Użytkownika utraty prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Po wybraniu i opłaceniu przez Użytkownika Usługi Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 6. Porady prawne są realizowane w terminie wybranym przez Użytkownika oraz w sposób ustalony zgodnie przez obie strony w komunikacji e-mail. Standardowym sposobem udzielania porad prawnych jest spotkanie online z wykorzystaniem dogodnego dla obu stron oprogramowania. Strony mogą również ustalić, że porada prawna zostanie udzielona telefonicznie lub w trakcie osobistego spotkania w Poznaniu. Jeżeli udzielenie porady prawnej wymaga przesłania i analizy dokumentacji, dokumentacja może zostać przesłana przez Użytkownika w formie pisemnej lub elektronicznej.
 7. Usługi: reklamacja standardowa oraz szybka reklamacja są realizowane w oparciu o pełnomocnictwo przesłane przez Użytkownika w formie pisemnej oraz w oparciu o dokumentację przesłaną przez Użytkownika w formie pisemnej lub elektronicznej.
 8. Niezależnie od usług możliwych do opłacenia za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może skorzystać z innych usług prawnych w ramach indywidualnych ustaleń z Administratorem.
 9. Usługi realizowane są przez Administratora wykonującego zawód radcy prawnego. Administrator jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem PZ-4982 i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy radcowskiej oraz działania z etyką radcy prawnego. Kodeks Etyki Radców Prawnych jest dostępny na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych (https://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/).
 10. Ze względu na konieczność działania zgodnie z etyką radcy prawnego, w tym unikania konfliktu interesów, realizacja usługi przez Administratora może okazać się niemożliwa. Administrator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkownika oraz dokona zwrotu zapłaconej ceny.
 11. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Użytkownika. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Administratora.
 12. Administrator gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej świadczenia usług nie przysługuje Użytkownikowi jako konsumentowi albo osobie, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną Użytkownika, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
 14. Płatność za usługi świadczone w ramach Serwisu jest dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem bramki płatności Przelewy24 lub płatności kartą kredytową lub debetową.
 15. Ceny Usług są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.

§ 4
Reklamacja i gwarancja

 1. Administrator jest zobowiązany świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności w wykonaniu Umowy. Użytkownikowi przysługuje rękojmia za wady w wykonaniu Usług.
 2. Administrator nie gwarantuje osiągnięcia określonych rezultatów działań podjętych w związku ze świadczoną Usługą, w szczególności rezultatów postępowań podejmowanych wobec podmiotów trzecich, postępowań prowadzonych przed organami administracyjnymi lub sądami, rezultatów negocjacji z podmiotami trzecimi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika ani za szkody wynikłe z działań Użytkownika, w tym za dostarczenie Administratorowi nieprawdziwych lub niekompletnych informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi.
 4. Reklamacje dotyczące procesu zawierania lub realizacji Umowy należy kierować na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji. Administrator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Umowy za pośrednictwem Serwisu są zawierane przez Administratora i Użytkowników w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.